ระบบฐานข้อมูลกฎหมายสมบูรณ์แบบ พร้อม Smart Search Engine
 

                                                             เป็นระบบฐานข้อมูลกฎหมายที่รวบรวมข้อมูลไว้มากที่สุดพร้อมระบบสืบค้นแบบ Full Text Search
                                                                      ที่รองรับการทำงานและการศึกษากฎหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในปัจจุบัน  ข้อมูลประกอบด้วย
                                                                               1. กฎหมายสำคัญ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประมวลกฎหมายทุกฉบับ
                                                                                   พระราชบัญญัติทุกฉบับ, พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนด ระเบียบและประกาศที่สำคัญ
                                                                               2. คำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2463 – ปัจจุบัน ทั้งจากสำนักงานศาลยุติธรรม, เนติบัณฑิตยสภา
                                                                                   และกองผู้ช่วยศาลฎีกา เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งมีรายละเอียดสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งย่อสั้น ย่อยาว
                                                                                   และหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกา
                                                                               3. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
                                                                              
4. คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
                                                                               5. คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
                                                                               6. คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
                                                                               7. คำวินิจฉัยประธานศาลฎีกา
                                                                               8. คำวินิจฉัยชี้ขาดวินัยงบประมาณการคลังจากสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
                                                                               9. คำวินิจฉัยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
                                                                               10. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์
                                                                               11. ข้อหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา
                                                                               12. ข้อหารือสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด
                                                                               13. คำวินิจฉัยชี้ขาดความเห็นแย้งอัยการสูงสุด
                                                                               14. คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

                                                                               

    หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   ลูกค้าอ้างอิง   |   หลักสูตร   |   ระบบงานและซอฟต์แวร์   |  ติดต่อเรา