ติวสอบใบอนุญาตทนายความ ติวสด ติวกลุ่มเล็ก ติวตัวต่อตัว
             ราคาเฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 450 บาท (ติวตัวต่อตัว)
              คอร์สเรียน 10 ชั่วโมง ติวครบทุกวิชาที่ใช้สอบ
              เพียง 4,500 บาท (สำหรับผู้สอบประเภทภาคปฏิบัติและประเภทฝึกงาน 1 ปี)
                         (สถิติสถาบันฯ สอบผ่าน 100 %)
                       คอร์ส VIP รับรองจนสอบผ่าน คลิกที่นี่

@ วิชาที่สอน
   
  
1.วิชาที่ใช้สอบข้อสอบอัตนัย การเขียนคำคู่ความ คำร้อง คำขอ คำแถลง เอกสารทางกฎหมาย ฯลฯ
สอนครอบคลุมแนวข้อสอบทั้งหมด และเกร็ดข้อสอบที่สภาทนายความออกข้อสอบหลอกล่อสำหรับผู้ไม่ได้
ฝึกปฏิบัติจริง หรือไม่แม่นยำในพื้นฐานกฎหมาย เช่น จำเลยหลายคนจะกรอกชื่อจำเลยที่เกินกว่าแบบ
พิมพ์คำฟ้องได้อย่างไร บรรยายฐานะโจทก์ จำเลยให้ครบหลักเกณฑ์ได้อย่างไร ศึกษาการบรรยายฟ้อง
แพ่งและอาญาครอบคลุมถึงการเขียนคำให้การ ฟ้องแย้ง การร้องสอด ศึกษาการเขียนคำร้อง คำขอ คำแถลง
ทุกประเภท การเขียนนิติกรรม สัญญา หนังสือร้องทุกข์ หนังสือให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การร่างกฎหมาย
เพราะสภาทนายความจะออกสอบในรูปแบบที่หลากหลาย ผู้เรียนจึงควรศึกษาแนวทางการเขียนข้อสอบ
ให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ โดยผู้สอนมีวิธีแนะนำการเขียนและการจดจำรูปแบบการเขียน การบรรยายให้
จดจำได้ง่ายกว่าศึกษาจากหนังสือด้วยตนเอง
        2.วิชาที่ใช้สอบข้อสอบปรนัย แนวคำถาม คำตอบปรนัยทุกวิชาที่ใช้สอบ และทำแบบฝึกหัดพร้อม
ชี้แนะข้อบกพร่อง
 

@ สถานที่เรียน : เดอะมอลล์รามคำแหง ซอยรามคำแหง 15 ถนนรามคำแหง กทม. 10240

 

@ สมัครติว สอบถามเพิ่มเติม ที่ Tel: 086 2310 999, Line ID : 0862310999

-
    เวลาติว  (เลือกวัน-เวลา และรอบเรียนได้)

-

สำหรับผู้ไม่เคยสอบ (สมัครใหม่) แนะนำหลักสูตร "รับรองผลจนสอบผ่าน" 
ด้วยสถิติสอบผ่าน 100 % เมื่อเรียนตามแผน ส่งแบบทดสอบทุกสัปดาห์
ช่วง 2 - 3 เดือน ก่อนสอบ

-

มีหลักสูตรติวออนไลน์ ด้วยระบบอีเลิร์นนิ่ง และส่งแบบทดสอบทางอีเมล์/ไลน์
อาจารย์ผู้สอนทำการตรวจข้อบกพร่อง พร้อมข้อแนะการตอบให้ได้คะแนนสูง

-